Registrace |  Přihlášení
nahoru
home

¬ Pravidla pro psaní blogů


Obsah blogů

 • Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.
 • Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.
 • Bloger nese zodpovědnost za to, aby obsah jeho blogu nebyl v rozporu se zákony České republiky, včetně zákona č.52/2009 Sb. z dubna 2009. 
 • Bloger nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.
 • Pokud bloger mění již uveřejněné články, vždy musí v textu ponechat i původní verzi a k ní doplnit opravu. Nesmí měnit texty tak, aby čtenáře uvedl v omyl o jejich původním znění. Výjimkou jsou opravy, které nemají vliv na smysl textu (např. opravy překlepů a gramatických chyb), které je možné vykonat i bez zachování původní verze. Bloger bez dohody s redakcí nesmí mazat již publikované texty.

 

Autorská práva

 • Publikováním textů ve svém blogu na www.izun.eu/blogy dává autor souhlas se zveřejněním těchto textů nebo jejich částí na internetové stránce www.iZUN.eu, na její titulní straně a v tištěném vydání Univerzitních novin.
 • Autorská práva k textům náleží blogerovi. Pokud jeho texty publikované na blogu iZUN.eu převezme bez jeho vědomí jiné médium, musí do jednání s ním o případném honoráři či stažení článku z tohoto jiného média vstoupit bloger, nikoli iZUN.eu. 
 • Bloger může na svém blogu zveřejňovat své texty publikované v jiných médiích, pokud má jejich svolení (je-li v konkrétním případě třeba) a pokud pod článkem zmíní, odkud text pochází. 
 • Bloger nesmí uveřejnit pod vlastním jménem cizí text nebo jeho část. To platí i pro texty, jejichž autor není znám - například ty, které dostal e-mailem.
 • Cizí text lze v článku použít pouze v rámci citace v souladu s autorským zákonem, tedy zejména tehdy, pokud souvisí s obsahem článku, netvoří-li však větší část textu tohoto článku. Přitom je nezbytné uvést zdroj textu a jeho autora, je-li znám. Není možné přetisknout například prohlášení či jiné sdělení někoho jiného (osoby, hnutí, politické strany, apod.) jako hlavní či dokonce jediný obsah článku.
 • Bloger je povinen uvádět zdroje svých informací, zejména pokud jimi jsou jiná média.
 • Bloger může pro svoje blogy publikované na iZUN.eu používat fotografie iZUN.eu. Vždy je povinen uvést zdroj (foto: iZUN.eu).

 

Titulní strana iZUN.eu

 • Bloger nemá automatický nárok na publikování článků na hlavní straně iZUN.eu. Provozovatel nemusí udávat důvod, proč jeden článek vyjde na hlavní (titulní) straně a jiný nikoli.

 

Zakázané texty

Texty, jejichž zařazení na titulní stranu blogu iZUN.eu je zakázané, jsou především:

 • texty obsahující vulgarismy, pokud není vulgarismus ojedinělý a nevyhnutelný pro celistvost textu (o přípustnosti v případě sporu rozhodnou administrátoři),
 • lascivní, vyzývavé či erotické texty nebo obrázky, které by mohly ohrozit mravní vývoj mládeže nebo jsou z jiného důvodu nevhodné pro mládež do 18 let (např. obscénnosti, pornografie, explicitní popisy sexuálních technik, odkazy na pornografické stránky, apod.). Nepřípustné je také jakékoli zobrazování genitálií v tomto smyslu,
 • texty nebo obrázky, které nepřiměřeným způsobem zobrazují či propagují násilí,
 • texty nebo obrázky, které obsahují urážky konkrétních osob,
 • texty nebo obrázky, které propagují užívání drog,
 • texty nebo obrázky, jejichž autorem není sám bloger, zvláště když je dostal e-mailem nebo získal z jiné webové stránky (včetně vtipů a petic - vlastní petice pak lze zveřejnit pouze po dohodě s redakcí),
 • texty, které mají v titulku grafické prvky, jejichž cílem je nepřiměřeně přitáhnout pozornost na článek (např. titulek VELKÝMI PÍSMENY, speciální >>znaky<< v titulku, texty jinou barvou, atd.),
 • tiskové zprávy a prezentační materiály všeho druhu - osob i firem,
 • propagační texty politických stran, politiků nebo jejich příznivců, včetně textů vyzývajících ke zvolení konkrétního politického subjektu,
 • texty propagující finanční sbírku,
 • texty s titulky, jejichž cílem je přilákat oklamáním čtenářů jejich pozornost (titulky, které přímo nesouvisí s textem),
 • na titulní stranu nepatří například úvahy o jiných blogerech a úrovni jejich textů, stížnosti na diskutující, oznámení o tom, že bloger končí s psaním, interní debata týkající se výhradně blogu iZUN.eu, apod.
 • články, jejichž hlavním cílem je stalking - systematické obtěžování, urážení nebo zesměšňování jiných blogerů,
 • vzkazy, pozdravy či blahopřání jednotlivým osobám, ať už vašim známým, diskutujícím, jiným blogerům nebo administrátorům,
 • opravy, doplňky a vysvětlení k vašim předchozím článkům, pokud zjevně nepřinášejí nové užitečné informace,
 • "experimenty", "žerty" a "průzkumy" typu "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí klikne na takový titulek" nebo "chtěl jsem vyzkoušet, kolik lidí naletí, uvěří...", apod.

 

Stahování článků

 • Článek, který porušuje kodex administrátoři bez upozornění stáhnou z blogu, v odůvodněných případech ho mohou znepřístupnit docela. V systému v takovém případě článek zůstane zachován, nebude však přístupný čtenářské veřejnosti.
 • V případě, že administrátoři blogu stáhnou článek na osobní blog autora či ho zcela stáhnou z blogu iZUN.eu, bloger tuto skutečnost musí respektovat a nesmí článek zařadit (například jako nový článek) zpět na původní místo bez dohody s redakcí. V případě opakovaného pokusu blogera o zařazení staženého textu na titulní stranu mohou administrátoři zakázat blogerovi další publikování jakýchkoli textů.
 • V případě, že administrátoři při stažení článku vyzvou autora k opravě konkrétních částí, které jsou v rozporu s kodexem, může si bloger článek po opravě vrátit zpět na původní umístění. Nesmí však přitom změnit datum a čas publikování. Proto je dobré si kodex čas od času přečíst znovu, potažmo při pochybnostech učinit před zveřejněním článku dotaz na administrátory blogu. Zejména u začínajících autorů však lze po dohodě s redakcí učinit výjimku.

 

Reklama na blogu

 • Je zcela nepřípustné, aby pod hlavičkou osobního blogu bloger či jakýkoli podnikatelský subjekt propagoval svoji činnost, služby nebo produkty, ať už jsou komerčního charakteru či nikoli. Totéž se týká politické reklamy.
 • Je zcela nepřípustné zřizování fiktivních blogů, jejichž primárním cílem je propagace produktů či služeb jakéhokoli podnikatelského subjektu. Totéž platí pro politické subjekty. 
 • Na blogu nelze zveřejňovat reklamu či pozvánky na konkrétní akce, a to ani v případě blogů propagujících dobročinné neziskové aktivity jakýchkoli subjektů, v jejich případě však lze po předchozí dohodě s redakcí učinit výjimku.
 • Bloger nesmí v blogu propagovat vlastní nebo cizí komerční aktivity způsobem, který by mohl být považován za skrytou reklamu. S tím souvisí i to, že v článcích nesmějí být aktivní internetové odkazy na stránky komerčních subjektů.
 • Bloger nesmí prodávat na svém blogu reklamu bez výslovného písemného povolení provozovatele. Tento zákaz platí i pro barterovou reklamu.

 

Povinnosti blogera a provozovatele

 • Bloger vystupuje pod svým vlastním jménem a na blogu zveřejňuje svoji současnou reálnou fotografii, na níž je jasně rozpoznatelná jeho tvář (obličej by měl zaujímat alespoň čtvrtinu plochy fotografie). Jestliže fotografie nesplňuje uvedené požadavky, blog nebude aktivován.
 • Bloger rovněž při registraci uvede aspoň krátkou pravdivou informaci o sobě, včetně uvedení funkčního kontaktu (mobilní telefon a e-mail). Tyto kontakty jsou neveřejné a slouží pouze pro potřebu kontaktu redakce s blogerem. Redakce tyto údaje zásadně nepředá třetím osobám.
 • Uvedené údaje bloger poskytne provozovateli při registraci blogu, fotografii vloží po založení blogu. Účelem je to, aby se na blogu iZUN.eu mohly registrovat pouze reálné osoby, s nimiž může provozovatel v případě potřeby navázat kontakt.
 • Pokud bloger později údaje o své osobě nebo fotografii smaže nebo změní na nepravdivé nebo odporující kodexu blogera, může to být důvodem ke zrušení blogu.
 • Ve výjimečných případech, kdy by zveřejnění skutečné podoby blogera mohlo ohrozit jeho bezpečnost, může však bloger po dohodě s redakcí použít do svého profilu fotografii, která jeho poznání znemožňuje.
 • Pokud by působení na blogu iZUN.eu mohlo autora ohrozit v jeho profesním nebo osobním životě, lze navíc na blogu iZUN.cz vystupovat pod pseudonymem - za podmínky, že redakce iZUN.eu zná skutečnou totožnost autora a kontakt na něj.
 • Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah. Názory vyjádřené v blogu nemusejí být v souladu s postojem provozovatele či redakce iZUN.eu a není možno je považovat za názory provozovatele.
 • V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele (například dlouhodobým porušováním kodexu blogera), má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů jeho příspěvky smazat nebo mu zakázat další publikování na serveru iZUN.eu.
 • Tímto není dotčeno právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel přistoupí k tomuto kroku jen ve výjimečném případě. Bloger má v případě zrušení blogu ze strany provozovatele právo získat od něj všechny texty, které za dobu blogování na svůj blog na iZUN.eu umístil. Musí však o to požádat administrátory blogu.
 • Za konflikt se zájmem provozovatele nebudou považovány například příspěvky kritizující činnost provozovatele, jeho zaměstnanců nebo obsah médií patřících provozovateli, pokud tato kritika nebude tvořit podstatnou část obsahu konkrétního blogu.
 • Pokud bloger déle než šest měsíců nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, má provozovatel právo jeho blog zrušit.
 • Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele zastoupeného administrátory. O obnovu blogu nebo zřízení nového může bloger požádat nejdříve tři měsíce po jeho zrušení.
 • Pokud chce bloger, aby mu blog spravoval někdo jiný, měl by o tomto záměru upozornit administrátory blogu. Tato možnost připadá v úvahu například u lidí s handicapem, u lidí, kteří nemají přístup k internetu, u lidí, pro něž například vzhledem k věku již pro ně není aktuální naučit se pracovat s internetem a podobně.

 

Sankce za porušení kodexu
V případě porušení kodexu má provozovatel v závislosti od míry a závažnosti překročení pravidel právo:

 • Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, bez upozornění ze stránek iZUN.eu na osobní blog autora.
 • Bez upozornění článek, který kodex porušil, zcela znepřístupnit.
 • Zamezit konkrétnímu autorovi přístup na blog iZUN.eu tak, že všechny jeho články se budou zobrazovat už jen na jeho osobním blogu, a to na stanovenou zkušební dobu, případně i natrvalo.
 • Zrušit blog autora, který opakovaně porušuje kodex.
 • Za normálních okolností provozovatel uplatňuje sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu.

 

Rubriky

Úvodní obrázek
Pondělí 20. 11. Týden otevřených přednášek na FŽP...
Úvodní obrázek
Na Albertově i na Národní třídě jsme se setkali...
Úvodní obrázek
Čtvrtek, 2. listopadu 2017, 16 hodin, ČZU  
Úvodní obrázek
Drazí začínající zemědělci, jelikož jsme ještě ned...
Úvodní obrázek
Prázdniny už nám fofrem končí,všichni se na pláži...