Oceňování studentů ČZU za vynikající studijní výsledky

19. 12. 2012 0 0 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Během celého roku můžeme být svědky oceňování studentů naší univerzity, kteří svým přístupem ke studiu a svými vynikajícími studijními výsledky či dalšími významnými aktivitami dosáhli úspěchu, který nezůstal bez povšimnutí. Pojďme se podívat, jakými cenami jsou jejich studijní úspěchy nejčastěji oceňovány.

Absolventi magisterského studia měli možnost získat následující ocenění:

Cena ministra zemědělství absolventům ČZU akademického roku 2011/2012 Cena je určena absolventům magisterských studijních programů za nejlepší diplomovou práci s významnými dopady pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství, ochrany zemědělsky a lesnicky využívané krajiny, potravinářství a rozvoje venkova. Na základě: směrnice rektora č. 8/2012 Vyhlášení výsledků: v rámci promocí dne 21. 6. 2012 Ocenění: 50 000 Kč Počet oceněných: 6 oceněných za jeden akademický rok (z každé fakulty a ITS) 

„Posláním vysoké školy je optimální skloubení teorie a praxe. Jedině kvalitně vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří umí uplatnit teoretické poznatky při výkonu své profese, najdou uplatnění na trhu práce. Cena ministra zemědělství má motivovat studenty, aby pochopili, jak mohou být jejich znalosti a diplomové práce přínosné pro zemědělskou praxi,“ ministr zemědělství Petr Bendl. 

Cena rektora ČZU za vynikající diplomovou práci akademického roku 2011/2012 Cena je určena absolventům navazujících magisterských studijních programů (z každé fakulty a ITS) za nejlepší diplomové práce. Cílem udělování ceny je motivovat studenty ČZU v navazujících magisterských studijních programech a jejich školitele k vytvoření kvalitních diplomových prací a tím i jejich zapojení do vědecké a výzkumné činnosti jednotlivých fakult ČZU a ITS, event. přípravě jejich výsledků k publikování již v době jejich magisterského studia. Na základě: směrnice rektora č. 11/2011 Vyhlášení výsledků: v rámci příslušných promocí Ocenění: 10 000 Kč Počet oceněných: 30 oceněných za jeden akademický rok

Ocenění pro bakaláře a studenty magisterských studijních programů:

Cena rektora ČZU a pochvalné uznání děkana za úspěšné absolvování studia v akademickém roce 2011/2012

Cena a pochvalné uznání jsou určeny studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří úspěšně studují a aktivně se zapojují do vědecké, výzkumné nebo odborné činnosti a kteří při SZZ prospějí s vyznamenáním a dosáhnou stanoveného studijního průměru. Na základě: článku 19 Studijního a zkušebního řádu ČZU v Bc. a navazujících Mgr. studijních programech Vyhlášení výsledků: v rámci příslušných promocí Ocenění: dle pravidel na jednotlivých fakultách Počet oceněných: není limitován / dle pravidel na jednotlivých fakultách

Udělování Ceny rektora ČZU

Cena prof. Stoklasy pro nejlepší absolventy doktorských studijních programů ČZU

Cena je určena vynikajícím absolventům doktorských studijních programů ČZU, jejichž školitel je členem akademické obce ČZU. Cena je koncipována jako nejprestižnější ocenění absolventů doktorských studijních programů. Pravidla udělování ceny.

Cena rektora za nejlepší publikační výstupy výzkumné práce doktorandů

Soutěže se mohou zúčastnit studenti doktorských studijních programů v prezenční
i kombinované formě studia s vědeckou publikací, která byla v příslušném akademickém roce, pro který je soutěž vyhlášena, publikována nebo přijata k publikování.
 

Udělování Ceny ministra zemědělství na ČZU

  • Na naší univerzitě máte možnost zúčastnit se mnoha dalších soutěží a projektů, kde můžete získat ocenění či finanční podporu od školy... 

Grantový systém ČZU

Grantové agentury ČZU

Slouží pro administraci grantových soutěží CIGA, IGA účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Je přístupný pouze přihlášeným uživatelům. V rámci tohoto systému se vyhlašují jednotlivé souteže CIGA a IGA, podávají přihlášky, zpracovávají posudky a hodnocení a vypracovávají zprávy o průběhu řešení a závěrečné zprávy projektů.

Interní grantová soutěž ČZU — CIGA

CIGA je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory těch vědeckovýzkumných projektů, které využívají diverzifikace vědních oborů na ČZU a jejich vhodnou kombinací přispívají k posilování vnitřní integrity ČZU a zároveň zvyšují její konkurenceschopnost.

Internetové stránky CIGA — tyto stránky vám umožní zpracovat žádost o poskytnutí grantu na řešení vašeho projektu od založení řešitelského týmu přes postupné zpracování projektu až po jeho odeslání do soutěže.

Ocenění Scopus Awards pro mladé vědce do pětatřiceti let:

Tuto cenu uděluje v ČR vydavatelství Elsevier Science, nejstarší a největší světový producent časopisů a databází pro vědu a výzkum. Nejvýše pět oceněných vybírá šestičlenná odborná porota. Ta vyhodnocuje návrhy předložené vysokými školami a vědeckými institucemi podle aktuálnosti a závažnosti tématu, původnosti a originality výsledku, obecné a formální úrovně práce, uplatnitelnosti výsledku a odborné úrovně autora. Doplňujícím kritériem jsou údaje získané z největší celosvětové citační databáze Scopus. Ocenění jsou určena pro mladé vědce do pětatřiceti let. 

Letos v únoru se umístil na čtvrtém místě v této soutěži absolvent doktorského studia na ČZU Ing. Michal Kuráž, Ph.D. (FŽP) za práci Modelování proměnlivě nasyceného proudění a transportu kontaminantů z úložiště radioaktivního odpadu.

Více informací o vydavatelství zde.

Komise Scopus Awards

Všechny tyto základní informace spolu se soubory s přesnými informacemi jsou dostupné na oficiálních stránkách univerzity

Autoři: Lenka Šedinová
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

27. 02. 2019 20

Rektor: Důležití jsou lidé, jen budovy nestačí

Číst více
17. 02. 2019 0

Co nás čeká v předposledním únorovém týdnu?

Číst více
16. 12. 2018 0

Přehled akcí posledního, zápočtového týdnu.

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙