Kolejné za dob Covidu - jak se k tomu vyjádřila škola?

13. 11. 2020 0 6 Aktuality Zpět na Úvod
Úvodní fotka
V posledních měsících chodby kolejí značně utichly a nikdo neví, na jak dlouho. Studenti napjatě čekali na vyjádření školy, co bude s jejich ubytováním dál a kolik budou platit do doby, než opadnou vládní opatření. Konečně se dočkali jasného verdiktu, bohužel byl pro mnohé z nich důvodem zklamání a rozčilení. Nás kromě názoru studentů zajímal i názor školy, proto jsme se jich zeptali na pár otázek, které by mohly situaci nějak objasnit. Zda Vám bude toto vyjádření stačit, nebo vzbudí ještě víc otazníků, už necháme pouze na Vás.

iZUN: Můžete našim čtenářům přiblížit, proč byl rezervační poplatek stanoven právě na 60 % z ceny kolejného? Co všechno tato částka zahrnuje kromě „držení“ postele?

ČZU:  Rezervace je služba, kdy dochází (v tomto případě) k vyhrazení ubytovacího místa pro konkrétní osobu. Ubytovatel se tímto zavazuje, že dané ubytovací místo nemůže dále využívat či nabízet, jinými slovy, lůžko je blokované pro další využití a hospodaření. 

Rezervace ubytovací kapacity na období do konce platnosti smlouvy zahrnuje především blokaci daného ubytovacího místa, která České zemědělské univerzitě znemožňuje dále hospodařit a nakládat s tímto lůžkem, a to až do doby ukončení ubytovací smlouvy. Ubytovatel (tj. ČZU) následně nemůže žádným způsobem využívat či jinak manipulovat s lůžkem. Varianta rezervace lůžka, jedna ze čtyř navržených variant, je v souladu s Obchodním zákoníkem a především naplňuje zákonnou povinnost nakládat s majetkem ČZU s péčí řádného hospodáře. Hospodaření s majetkem ČZU je zákonnou povinností veřejné instituce.

iZUN: Nezvažovala se varianta jednorázového rezervačního poplatku za lůžko? Víme, že sehnat větší obnos peněz je v této době těžké, zvlášť, pokud student ztratí příjmy, avšak dá se to zařídit. A myslím si, že právě jistota tohoto jednorázového poplatku je přijatelnější, než vidina platby 60 % kolejného každý měsíc, bůh ví jakou dobu.

ČZU:  Jednorázový rezervační poplatek představuje mnohem vyšší zátěž než měsíční platba a to nejen pro studenty, ale v mnoha případech i pro jejich rodiče. Současně také nelze predikovat období, po které bude platit zákaz ubytování studentů na kolejích vysokých škol, ke kterému nás zavazuje aktuálně platné usnesení vlády č. 1112 z 30.10.2020. Variantu jednorázového poplatku vnímá ČZU v tomto případě jako nevhodnou, a to s ohledem na finanční možnosti studentů a především na těžko predikovatelné období v současné epidemické situaci. Jako vhodnější se jeví měsíční úhrada, kdy může student v průběhu času a s ohledem na jeho aktuální finanční a sociální situaci okamžitě reagovat a kdykoliv vypovědět smlouvu o ubytování.

iZUN: Doslechla jsem se, že poplatek by měl dotovat i údržbu pokojů. O jakou údržbu se jedná? Sama si pamatuji, když jsem nastupovala na koleje na začátku zimního semestru, a o nějaké pravidelné údržbě nebo úklidu přes prázdniny určitě nemohla být řeč (špína na pokoji, špinavé a smradlavé matrace, propálené záclony a závěsy, rozbité dveře u skříní, dokonce popraskaná špinavá zeď, rozbité židle…). Znamená to tedy, že po celou dobu jsou pokoje pravidelně uklízeny a udržovány?

ČZU: Služby spojené s ubytováním jsou specifikované ve Smlouvě o ubytování, kterou podepisují studenti (resp. ubytovaní) před nástupem na kolej. Konkrétně se jedná o dodávky el. energie, teplé a studené vody, výměnu ložního prádla (2x/měsíc), odvoz domovního odpadu, úklid společných prostor a specifikovaná jsou také práva studenta na přidělení základního vybavení pokoje dle jeho inventárního seznamu, využívat vyhrazené a společné prostory a společná zařízení. Studenti jsou povinni předat informace o poškozeném inventáři, který je možné vyměnit. Na kolejích se provádí v průběhu akademického roku drobné opravy, opravy většího rozsahu se realizují v letních měsících (např. praní záclon, závěsů, mytí oken, malování, výměna linolea, výměna dek a polštářů a další). Úklid pokojů v průběhu akademického roku si provádí sami ubytovaní.

iZUN: Není tajemství, že některé pokoje jsou v opravdu dezolátním stavu (obzvláště na koleji EFG),
spadá do „údržby“ i možná modernizace či oprava pokojů?

ČZU: Odpověď na tuto otázku částečně pokrývá vyjádření uvedené výše (otázka č. 3).

Údržba je soubor činností, které zajišťují provozuschopný stav dané věci, patří sem drobné
opravy, řešení havárií, výměny poškozeného inventáře, preventivní kontroly apod. V průběhu akademického roku se tedy provádí pouze drobné opravy a údržby a bezodkladně se řeší vzniklé havárie, tak aby nebyl významně narušen provoz kolejí. Opravy většího rozsahu se provádí v letních měsících, a to z důvodu minimálního počtu ubytovaných na kolejích, kteří jsou dotčeni činnostmi, které provází dělnické práce. Modernizace představuje rozsáhlejší proces změn, který vyžaduje obvykle delší časový úsek. Z tohoto pohledu nespadá modernizace do „běžné“ údržby probíhající v průběhu akademického roku.
Je rovněž v zájmu ČZU, aby studenti ubytovaní na kolejích mohli obývat moderně vybavené
pokoje, proto vedení ČZU dlouhodobě zvažuje kroky, které by naplnili daný cíl, tj. moderní
ubytování pro studenty České zemědělské univerzity.

iZUN: "Platba kolejného - Nechají nás téměř měsíc čekat na vyjádření a pak napíšou, že z koleje, na které nesmíme být, je výpovědní lhůta 1 měsíc ve výši 100% a ten téměř měsíc, kdy jsme čekali na sdělení podmínek výše kolejného, nás stojí dalších 60%? (Při první vlně se neplatilo nic.) Kdyby to řekli hned, plno lidí by těch 60% za pročekaný měsíc ušetřilo. ..."

Toto je jeden z mnoha rozčílených komentářů dlouhodobě ubytovaných studentů na sociálních sítích a opravdu hodně lidí se s ním ztotožnilo. Mohli byste se k tomu nějak vyjádřit? Jak je možné, že studenti, kteří ze dne na den skoro ztratili střechu nad hlavou a nevěděli, zda budou moci zůstat nebo ne, museli čekat téměř měsíc na vyjádření a pak se dozví, že i když nebudou na koleji, musejí víc jak poloviční částku platit, i když nikdo neví, jak dlouho to bude trvat?

ČZU: K položené otázce na platbu kolejného je nutné uvést, že studenti obdrželi návrh čtyř variant řešení, které zohledňují různé situace s ohledem na finanční a sociální situaci studentů či rodičů, a současně s ohledem na skutečnosti, které plynou z daných rozhodnutí. Předložené varianty jsou v souladu s platnými právními předpisy. 

Studenti mají možnost volby, tou je i) možnost setrvání na kolejích, ii) udržení smlouvy o ubytování po další období akademického roku, iii) ukončení smlouvy a iv) ubytování pro osoby s nařízenou pracovní povinností dle krizového zákona.

Časový sled o průběhu informování o úhradě kolejného ovlivňují především vnější okolnosti. Mezi nejvýznamnější patří povinnost ČZU plně respektovat a konat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, v této souvislosti to jsou především usnesení vlády a další mimořádná opatření, které musí vedení ČZU aplikovat prostřednictvím dalšího interního rozhodnutí.

Již při prvním vyhlášení nouzového stavu a usnesením vlády č. 1022 účinné od 14.10.2020, kde bylo vysokým školám zakázáno poskytovat ubytování studentům, vedení ČZU začalo řešit a diskutovat možnosti ubytování a setrvání studentů na kolejích v souladu s platnou legislativou. Studenti, kteří splňovali stanovenou výjimku ze zákazu, mohli po podepsání čestného prohlášení setrvat na kolejích. Bohužel následně došlo k prodloužení nouzového stavu a trvání zákazu ubytování studentů na kolejích, a to dle usnesení vlády č. 1112 účinné od 2. 11.2020. Rozhodnutí, které bylo studentům ubytovaným na kolejích zaslané 6.11.2020, představuje výčet možností, které byly v průběhu času modelovány a zohledňují různá rizika i možnosti výběru v případě složité sociální situace. Jsou to varianty aplikované napříč kolejemi veřejných vysokých škol v ČR.

iZUN: Mnoho studentů momentálně ztratilo veškeré výdělky z brigád a je známo, že ani pracující lidé a rodiče to momentálně nemají lehké. Z vlastní zkušenosti vím, že průměrný student se bez brigády absolutně neuživí, i když ho minimálně dotují rodiče. Zamýšleli jste se nad tím, zda na to studenti budou mít prostředky, nebo počítáte s tím, že každý student má rezervy nebo to budou platit jejich rodiče?

ČZU: Otázky ekonomické náročnosti byly zvažovány ve všech variantách a jak již bylo uvedeno, navržené varianty zohledňují potenciální životní situace a dávají studentům, potažmo jejich rodičům, možnost volby a upozorňují také na existující rizika. ČZU k ekonomické otázce a otázce hospodaření s majetkem musí přistupovat s péčí řádného hospodáře, která je ukotvena v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Vedení ČZU si také plně uvědomuje důsledky koronavirové krize, a právě proto předkládá čtyři návrhy řešení, tak aby každý student mohl racionálně a v souvislostech vyhodnotit svoji situaci a se znalostí či předpokladem budoucího vývoje rozhodnout o dalším řešení situace v této nelehké době.

iZUN: Představme si situaci, kdy se jeden student z koleje odhlásí a místo se tedy dostane na dalšího uchazeče v pořadníku. Jsou uchazeči informování hned, nebo rozdělování pokojů začne až po skončení opatření?

ČZU: Nabídka volných ubytovacích kapacit bude probíhat bezprostředně po ukončení každé jednotlivé smlouvy o ubytování. Prakticky to znamená, že ve chvíli, kdy dojde k ukončení smlouvy, resp. k vystěhování a vyklizení pokoje, bude uvolněné ubytovací místo nabídnuto osobám v pořadníku, jejichž žádost byla zamítnuta.

iZUN: Bude mít student, nebydlící na koleji a platící poplatek 60%, nárok na ubytovací stipendium?

ČZU: Ubytovací stipendium je přiznáno všem studentům, kteří podali žádost o ubytovací stipendium dle Stipendijního řádu ČZU a splňují podmínky dané tímto řádem. Stipendijní řád umožňuje poskytnout ubytovací stipendium rovněž studentům, kteří nejsou ubytovaní na kolejích ČZU, avšak musí splňovat dané podmínky.

iZUN: Budou po skončení opatření zvýšená hygienická opatření na kolejích? (Častější a preciznější úklidy společných prostor, pravidelné dezinfikování společných koupelen a kuchyněk?)

ČZU: Úklid společných prostor probíhá a nadále bude probíhat v souladu s hygienickými limity a aktuálně platnými právními předpisy. Z těchto důvodů jsou také studenti ubytovaní na kolejích často upozorňováni na nedodržování těchto opatření.

iZUN: Co vedlo školu ke zvýšení kolejného ještě před Covidem, když se to nijak nepromítlo v kvalitě ubytování?

ČZU: Navýšení ceny za ubytování bylo plánované již pro rok 2019, nicméně toto rozhodnutí bylo odloženo o jeden rok. Jedná se tedy o dlouhodobě plánované rozhodnutí, kterému předcházela analýza stavu cen kolejného na kolejích veřejných vysokých škol v ČR, především v Praze, dlouhodobě se zvyšující ceny energií a spotřeby a v neposlední řadě zvyšující se počet zamítnutých žádostí, resp. zvyšující se poptávka. Je nutné podotknout, že se cena za ubytování nezměnila od roku 2011. Faktem je, že rozhodnutí o navýšení ceny kolejného bylo stanoveno POUZE ve dvou kategoriích, a to v kategorii dvoulůžkového pokoje s vlastním sociálním zařízení, kde došlo k navýšení o 25 Kč, aktuálně 130 Kč/den, a v kategorii dvě + dvě lůžka s příslušenstvím o 20 Kč, aktuálně 125 Kč/den. Ostatních kategorií se navýšení kolejného nedotklo, cena zde zůstává nezměněna. Současně se stále jedná o jedno z nejnižších cen za kolejné v Praze.

Autoři: Bára Pohlová, Martin Liška Foto: Dominika Staščáková
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

31. 12. 2017 0

Kolejní Silvestr

Číst více
15. 05. 2017 0

RYCHLE, LEVNĚ, HLAVNĚ HODNĚ! aneb Vaření v kolejních podmínkách

Číst více
02. 03. 2017 0

Ráno plné rozpaků

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙