Prospěchové stipendium: Vydojte si odměnu za studium!

15. 02. 2013 0 0 Univerzita Zpět na Úvod
Úvodní fotka
Pojďme se podívat, jak to u nás chodí s prospěchovým stipendiem, kdo na něj nárok má a kdo ne, jaké náležitosti musíte splnit a to nejdůležitější - jakou částkou můžete být odměněni.

Prospěchové stipendium (dále už jen PS)

Dle stipendijního řádu ČZU může děkan přiznat PS studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v prezenční formě studia za vynikající studijní výsledky nebo za pomocnou vědeckou činnost na katedře. Rozhoduje také o jeho výši a určuje dobu, po kterou bude stipendium vypláceno. Konkrétně PS může být vypláceno nejvýše po dobu devíti či desíti měsíců.

Student dle studijního řádu může podat písemnou žádost o přiznání stipendia na studijní oddělení příslušné fakulty nebo k tomu určená místa s uvedením údajů potřebných pro rozhodnutí. Těmito údaji se rozumí jméno, příjmení, o jaké stipendium žádáte a z jakých důvodů, plus je nutné doložit příslušné doklady (např. o studijním průměru, index). Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení stipendia vydává děkan do 30 dnů od zahájení řízení.

PS na jednotlivých fakultách

Fakulta, na které se o PS dozvíte nejvíce informací, je FŽP. Nárok na finanční odměnu získala v akademickém roce 2012/2013 až padesátka studentů. Stipendium se zde vyplácí za 1. a 2. ročník bakalářského studia a za 1. ročník navazujícího magisterského studia. Výše ohodnocení byla pro toto období stanovena následovně: studijní průměr 1,30 včetně - 600 Kč/měsíc a 1,31 až 1,50 včetně - 300 Kč/měsíc. Můžete ovšem získat i vyšší částku, na FŽP obdrželi studenti měsíční stipendium v rozmezí od 300 až do 5 000 Kč/měsíc, v tomto případě se jedná pravděpodobně o finanční částku za již zmíněnou pomocnou vědeckou činnost na katedře. Další podmínkou je získání maximálního počtu ECTS (European Credit Transfer System), stanoveného studijním plánem příslušného oboru a ročníku.

Na FAPPZ platila v akademickém roce 2011/2012 pro zisk PS následující kritéria: přiznání plné částky stipendia do studijního průměru 1,10 včetně, kde plná výše odpovídá částce 9 000 Kč. Dvoutřetinová částka za průměr 1,11 až 1,20 včetně a třetinová částka za průměr 1,21 až 1,30 včetně. Stejně jako na FŽP je opět podmínkou zisk maximálního počtu ECTS a taktéž se PS vyplácí za 1. a 2. ročník bakalářského studia a za 1. ročník navazujícího magisterského studia.
 
FLD a FTZ prospěchové stipendium studentům přiznávají, obě fakulty na svých stránkách odkazují na stipendijní řád ČZU, tudíž pro ně platí podmínky uvedené níže. FLD v předchozích letech vyplácela studentům splňujícím podmínky pro přiznání stipendia jednotnou částku 500 Kč/měsíc, vyplácenou po dobu stanovenou děkanem. Také zde je možné získat vyšší PS za pomocnou výzkumnou činnost, částka se pohybuje kolem 2 000 Kč/měsíc.
 
TF vyplácí PS jednou za semestr, dle aktuální výše stipendijního fondu. Z tohoto zdroje jsou finanční prostředky rozděleny mezi studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, kteří dosáhli nejlepších studijních výsledků.
 
PEF žádné prospěchové stipendium z rozhodnutí děkana bohužel nevyplácí.
 

Podle stipendijního řádu vám nárok na získání PS vzniká automaticky, pokud jste studentem prezenčního studia a splňujete následující podmínky.

V předcházejícím akademickém roce...

...jste byli studenty ČZU, studium jste nepřerušili, neopakovali ročník ani nestudovali na základě individuálního plánu. Pokud jste absolvovali studijní pobyt v zahraničí, je podmínkou úspěšné absolvování všech předmětů daných studijní smlouvou nebo studijním plánem.

...příslušného studijního oboru nepřesáhl váš studijní průměr 1,3 včetně.

...vám nevznikla povinnost dodělávat zkoušky z nižšího ročníku.

Dále platí, jste-li...

...student kombinovaného studia, PS se v tomto případě nevyplácí.

...studentem-cizincem, vztahuje se na vás stipendijní řád ČZU, pokud studujete za stejných podmínek jako studenti, kteří jsou občané ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Ve výjimečných případech může být stipendium odebráno, například pokud se dopustíte hrubého porušení studijního řádu či přestupku, který byl řešen disciplinární komisí ČZU a samozřejmě, pokud ve stávajícím školním roce vaši spanilou jízdu na škole přerušíte nebo jednoduše přestanete být studentem. 

Stipendijní řád ČZU, platný od 30. května 2012 najdete ke stažení zde.

Autoři: Lenka Šedinová
nebo sdílej

Mrkni taky na tohle

14. 01. 2019 0

Na Erasmus do Německa? To nemusí být nutně jen Drážďany, Berlín nebo Norimberk

Číst více
01. 04. 2018 0

Provozně ekonomická fakulta přechází pod VŠE

Číst více
26. 01. 2017 4

ROZHOVOR: Bývalý doktorand PEF o své práci ve finančním světě

Číst více

Komentáře

Uživatel

Naši partneři

Došlo k neočekávané chybě! Načíst znovu 🗙